Xây dựng Hoà Bình (HBC): Quý 3 lãi sau thuế 53 tỷ đồng, chủ yếu nhờ phát sinh lãi từ mua rẻ 75 tỷ đồng

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, HBC đạt 8.046 tỷ doanh thu và 63 tỷ LNST, lần lượt giảm 41% và 74% so với 9 tháng đầu năm ngoái. So với kế hoạch 12.500 tỷ doanh thu và 125 tỷ LNST, hiện HBC đã thực hiện được tương ứng 64% chỉ tiêu doanh thu và 50% chỉ tiêu LNST.

khoản thu nhập, tổng tài sản, hoà bình, hbc

Xây dựng Hoà Bình (HBC) vừa công bố chỉ số kinh doanh hợp nhất quý 3/2020 với doanh thu, lợi nhuận giảm so với cùng kỳ; tuy nhiên điểm tích cực đà giảm được thu hẹp đáng kể. Chi tiết, doanh thu quý 3/2020 Công ty ghi nhận 2.635 tỷ đồng, giảm gần nửa so với cùng kỳ. Giá vốn tương ứng giảm mạnh, lợi nhuận gộp theo đó giảm 45% xuống còn 149 tỷ đồng. Doanh thu tài chính giảm, chủ yếu do sự điều chỉnh mạnh của khoản lãi tiền gửi tiền cho vay. Khấu trừ, HBC ghi nhận lỗ thuần.

Mặt khác, trong kỳ nhờ phát sinh khoản thu nhập khác đột biến, đây là khoản lãi từ mua rẻ gần 75 tỷ đồng. Kết quả, LNST Công ty cải thiện đáng kể với mức 53 tỷ đồng, cùng kỳ đạt 69 tỷ đồng.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, HBC đạt 8.046 tỷ doanh thu và 63 tỷ LNST, lần lượt giảm 41% và 74% so với 9 tháng đầu năm ngoái. So với kế hoạch 12.500 tỷ doanh thu và 125 tỷ LNST, hiện HBC đã thực hiện được tương ứng 64% chỉ tiêu doanh thu và 50% chỉ tiêu LNST.

Tính đến thời điểm 30/9/2020, tổng tài sản HBC đạt 15.304 tỷ đồng, giảm so với đầu kỳ. Hầu hết các khoản mục đều giảm, riêng hàng tồn ghi nhận tăng từ 1.909 tỷ lên 2.594 tỷ đồng, trong đó hàng hoá BĐS và chi phí sản xuất dở dang tăng.

Vốn chủ Công ty vào mức 4.190 tỷ đồng, quỹ đầu tư phát triển chiếm 97 tỷ, thặng dư vốn gần 347 tỷ và lợi nhuận giữ lại 825 tỷ đồng.

Tri Túc

Bài viết liên quan