Tiêu thụ nhựa đường tăng, Hóa dầu Petrolimex lãi quý III tăng 64%

Biên lợi nhuận doanh nghiệp cải thiện từ 15% lên 18,2% trong quý III.

Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex (HNX: PLC) công bố BCTC hợp nhất quý III với doanh thu thuần tăng 15% đạt 1.345 tỷ đồng và lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 43 tỷ đồng, tăng 64%.

Biên lãi gộp của doanh nghiệp cải thiện từ 15% lên 18,2%, lợi nhuận gộp tăng 39% đạt 245 tỷ đồng. Chi phí bán hàng tăng 10% lên 112 tỷ và chi phí quản lý tăng 237% lên 54 tỷ đồng.

Doanh nghiệp cho biết sản lượng tiêu thụ ngành nhựa đường tăng cao đã giúp tổng doanh thu tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Chi phi kinh doanh tăng theo sản lượng như vận chuyển, hỗ trợ bán hàng và trích lập dự phòng công nợ khó đòi của ngành hàng nhựa đường.

Lũy kế 9 tháng, doanh nghiệp báo cáo doanh thu giảm 10% xuống 3.914 tỷ đồng chủ yếu do doanh thu hóa chất giảm từ 1,758 tỷ xuống 1.024 tỷ đồng trong khi doanh thu nhựa đường tăng gần 400 tỷ lên 1.831 tỷ đồng. Lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ 9 tháng đạt 124 tỷ, tăng 9,4%. Doanh nghiệp thực hiện 78% kế hoạch doanh thu và vượt gần 14% kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm.

Đơn vị: tỷ đồng

Doanh nghiệp tăng mạnh khoản đầu tư tài chính ngắn hạn từ 260 tỷ đồng lên 654 tỷ đồng tính đến 30/9, tiền và tương đương tiền cũng tăng hơn 160 tỷ đồng lên 580 tỷ đồng.

Ngược lại, phải thu khách hàng giảm từ 1.569 tỷ xuống 1.330 tỷ đồng. Doanh nghiệp tăng dự phòng phải thu khó đòi từ 175 tỷ đầu năm lên 230 tỷ đồng.

Hóa dầu Petrolimex giảm hơn 60 tỷ vay dài hạn nhưng tăng 400 tỷ đồng vay ngắn hạn, tổng nợ vay ở mức gần 2100 tỷ đồng, tăng 22,6% so với đầu năm.

Bài viết liên quan