Bốn sáng kiến của doanh nghiệp gỗ để tồn tại và chuẩn bị quay lại sau dịch

Cộng đồng doanh nghiệp ngành gỗ nói riêng đang hết sức nỗ lực, cố gắng duy trì hoạt động sản xuất và kỳ vọng có thể chuẩn bị các nguồn lực nhằm trở lại kinh doanh nhanh chóng sau đại dịch COVID-19. Xem thêm »

Mới khảo sát nhanh đã cho kết quả 76% doanh nghiệp ngành gỗ bị thiệt hại

Hơn một nửa số doanh nghiệp sản xuất gỗ được khảo sát cho biết, đã thu hẹp quy mô sản xuất; 76% cho biết mức thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 3.066 tỷ đồng. Xem thêm »