Từ 2021, Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ là doanh nghiệp nhà nước

Với 438 vị tán thành, 11 người không đồng ý và 8 đại biểu không biểu quyết, sáng 17/6 Quốc hội đã thông qua Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) gồm 10 chương, 218 điều, có hiệu lực từ ngày 1/1/2021. Xem thêm »