Quảng Bình có Phó chủ tịch UBND tỉnh mới

Ông Trần Phong, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình với số phiếu 46/46, đạt tỷ lệ 100%. Xem thêm »