Chấn chỉnh chạy theo thành tích trong xây dựng nông thôn mới

Cần phấn đấu hoàn thành các mục tiêu còn lại của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong năm 2020, theo hướng nâng cao chất lượng, đi vào chiều sâu. Xem thêm »