Khách sạn Kim Liên tăng vốn bất thành, Bầu Thụy rời ghế Chủ tịch HĐQT

Cùng với việc không tăng vốn điều lệ lên 40 lần, ĐHĐCĐ Khách sạn Kim Liên cũng thông qua việc miễn nhiệm đối với ông Nguyễn Đức Thụy (Bầu Thụy) khỏi vị trí Chủ tịch HĐQT. Xem thêm »