Họp đại hội cổ đông trực tuyến, Bảo Minh quyết chi cổ tức 15%

Đại hội đồng cổ đông thường niên của Tổng công ty cổ phần Bảo Minh đã quyết nghị chia cổ tức 15% trong năm 2019 và đặt mục tiêu đạt doanh thu 3.895 tỷ đồng trong năm 2020. Xem thêm »