Hoà Bình gỉải trình về điểm nhạy cảm khoản phải thu tăng cao

Khoản phải thu là khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản của Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng Hòa Bình (HBC), trong đó hai khoản mục chủ yếu là Phải thu ngắn hạn khách hàng và Phải thu theo tiến độ hợp đồng... Xem thêm »