Gần 80.000 người lao động nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Từ đầu năm đến hết tháng 05/2020, bình quân mỗi ngày có hơn 515 người lao động trên địa bàn TP.HCM nộp hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Xem thêm »

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp

Nghị định sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp. Xem thêm »