Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết về việc kiện toàn Ban thư ký Quốc hội

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn danh sách kiện toàn thành viên Ban Thư ký Quốc hội gồm các Phó Tổng Thư ký Quốc hội và các Ủy viên Ban Thư ký. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 13/4/2020. Xem thêm »