Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh sẽ kiêm nhiệm Trưởng BQL Khu kinh tế Vân Đồn

Đây là quy định được nêu trong Quyết định số 544 vừa được Thủ tướng ký ban hành về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn. Xem thêm »