Đề xuất đầu tư hơn 5.700 tỷ đồng phát triển hành lang đường thủy và logistics phía Nam

Ban Quản lý các dự án đường thủy vừa đề nghị Bộ Giao thông vận tải phê duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án phát triển hành lang đường... Xem thêm »

Đề xuất đầu tư hơn 5.700 tỷ đồng phát triển hành lang đường thủy và logistics phía Nam

Ban Quản lý các dự án đường thủy vừa đề nghị Bộ Giao thông vận tải phê duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án phát triển hành lang đường... Xem thêm »

Đề xuất đầu tư hơn 5.700 tỷ đồng phát triển hành lang đường thủy và logistics phía Nam

Ban Quản lý các dự án đường thủy vừa đề nghị Bộ Giao thông vận tải phê duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án phát triển hành lang đường... Xem thêm »