Bộ Tài chính chốt giảm 50% phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán

Hôm nay, ngày 7/5/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 37/TT-BTC quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán nhằm cấp bách hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Xem thêm »