Ban Bí thư chỉ định nhân sự Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa tổ chức công bố và trao các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định nhân sự Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Xem thêm »