Thêm cổ đông đề nghị bãi nhiệm Ban lãnh đạo Coteccons

Liên quan đến xung đột lợi ích tại Coteccons, đã có thêm cổ đông đề nghị bãi nhiệm 2 thành viên HĐQT của Coteccons. Xem thêm »