Hành trình tất yếu của các ngân hàng trong thời đại mới

Trước bối cảnh hội nhập với nền kinh tế thế giới và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, xu thế ứng dụng công nghệ trong các ngành nghề đã tạo ra sự chuyển đổi mạnh mẽ cho toàn bộ hệ thống sản xuất - kinh doanh. Xem thêm »