An Phát Holdings sẽ nâng sở hữu các công ty con lên tối thiểu 65%

Đánh giá một số công ty thành viên có hoạt động kinh doanh tốt nhưng định giá P/E thấp, HĐQT APH cho biết, sẽ nâng tỷ lệ sở hữu tại các công ty thành viên này lên khoảng 65%. Xem thêm »