Vipesco phải trích lập dự phòng bổ sung báo cáo kiểm toán 2019

Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam (Vipesco, mã VPS, sàn HoSE) vừa phải thực hiện điều chỉnh số liệu báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019. Xem thêm »