SAM HOLDINGS (SAM): Quý III/2020 lợi nhuận tăng mạnh nhờ doanh thu tài chính

Công ty cổ phần SAM HOLDINGS (Mã chứng khoán: SAM – sàn HOSE) công bố báo cáo tài chính quý III/2020.

Theo đó, trong quý III/2020 doanh nghiệp ghi nhận doanh thu là 523,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 41,3 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 2,8% và 197,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 9,9% về còn 6,4%.

Trong kỳ, doanh nghiệp có ghi nhận doanh thu tài chính là 49,8 tỷ đồng, tăng 876,5% so với cùng kỳ và đây chính là động lực giúp lợi nhuận tăng tới 197,1%. Doanh nghiệp có thuyết minh trong kỳ có ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính khác là 37,5 tỷ đồng, cùng kỳ chỉ ghi nhận 1,9 tỷ đồng.

Doanh nghiệp thuyết minh quý III/2020 ghi nhận lãi 41,3 tỷ đồng so với cùng kỳ là 13,9 tỷ đồng do lãi từ hoạt động đầu tư tài chính.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu là 1.329,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 48,9 tỷ đồng, lần lượt giảm 20,9% và tăng 74,6% so với 9 tháng đầu năm 2019. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm doanh nghiệp hoàn thành 42,3% kế hoạch lợi nhuận trước thuế.

Được biết, trong năm 2020, doanh nghiệp đặt kế hoạch tổng doanh thu là 3.107,7 tỷ đồng, bằng 102% thực hiện năm 2019, lợi nhuận trước thuế đạt 123,8 tỷ đồng, bằng 91% thực hiện năm 2019.

Xét về dòng tiền, trong 9 tháng đầu năm doanh nghiệp ghi nhận dòng tiền hoạt động kinh doanh chính dương 361,8 tỷ đồng so với cùng kỳ là 1.415,1 tỷ đồng.

Tính tới 30/09/2020, tổng tài sản tăng 19% so với đầu năm lên 6.199,1 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là các khoản phải thu ngắn hạn đạt 2.065,8 tỷ đồng, chiếm 33,3% tổng tài sản; đầu tư tài chính dài hạn đạt 1.593,7 tỷ đồng, chiếm 25,7% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 749 tỷ đồng, chiếm 12,1% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn đạt 596,1 tỷ đồng, chiếm 9,6% tổng tài sản.

Trong kỳ, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn đã tăng 18,3%, tương ứng tăng 97,6 tỷ đồng lên 629,8 tỷ đồng và chiếm 10,2% tổng nguồn vốn. Mặc dù giá trị nợ vay tăng nhưng tỷ trọng trên tổng nguồn vốn vẫn duy trì 10,2% so với đầu năm.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 28/10, cổ phiếu SAM đóng cửa giá tham chiếu 9.600 đồng/cổ phiếu.

Bài viết liên quan