Quảng Ngãi kiên quyết xử lý các dự án không hoàn thành đúng tiến độ tại Khu du lịch Mỹ Khê

Ngày 24/11/2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Võ Phiên ký Công văn số 5781/UBND-KGVX về việc hỗ trợ nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư vào lĩnh vực du lịch tại Khu du lịch Mỹ Khê.

Theo đó, đối với Dự án Khu du lịch biển Mỹ Khê, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư thường xuyên kiểm tra, đôn đốc Nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án theo đúng nội dung, tiến độ tại Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư; kịp thời đôn đốc, cảnh báo Nhà đầu tư về tiến độ thực hiện dự án; tham mưu UBND tỉnh xử lý theo quy định nếu Nhà đầu tư không thực hiện hoàn thành dự án theo đúng tiến độ đã đăng ký.

Đối với dự án Khu du lịch và dịch vụ sinh thái Thiên Ý, UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Sở Xây dựng khẩn trương tổ chức thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt Đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phần còn lại của xã Tịnh Khê và xã Tịnh Kỳ, TP.Quảng Ngãi.

Bên cạnh đó, giao UBND thành phố Quảng Ngãi hướng dẫn, hỗ trợ Nhà đầu tư trong quá trình thỏa thuận bồi thường, hỗ trợ, giải quyết tái định cư. Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục kiểm tra, đôn đốc và phối hợp với các sở, ngành, địa phương có liên quan hỗ trợ Nhà đầu tư sớm hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư để triển khai thi công, hoàn thành toàn bộ dự án đúng tiến độ.

Bài viết liên quan