Phân bón Bình Điền báo lãi quý III đi ngang

Biên lãi gộp BFC cải thiện giúp lợi nhuận quý III duy trì mức tương đương cùng kỳ năm trước trong khi doanh thu giảm.

Công ty Phân bón Bình Điền (HoSE: BFC) công bố BCTC hợp nhất với doanh thu thuần giảm 9% xuống 1.401 tỷ đồng, lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ đi ngang so với cùng kỳ năm trước đạt 33 tỷ đồng.

Biên lãi gộp quý III đạt 16,7% cải thiện so với con số 13,7% cùng kỳ năm trước. Theo đó, lãi gộp tăng 11% đạt 234 tỷ đồng.

Chi phí tài chính giảm từ 33 tỷ về 23 tỷ đồng nhưng chi phí bán hàng tăng 21,5% lên 121 tỷ đồng, chi phí quản lý tăng 24% lên 38 tỷ đồng.

Đơn vị: tỷ đồng

Lũy kế 9 tháng, doanh nghiệp phân bón ghi nhận doanh thu giảm 14% xuống 3.944 tỷ đồng; lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 93 tỷ đồng, tăng 120%. Doanh nghiệp đã thực hiện được 97,4% kế hoạch lợi nhuận trước thuế.

Trong cơ cấu doanh thu của BFC, doanh thu xuất khẩu tăng tỷ trọng từ 12,9% lên 16,2% ghi nhận 642,5 tỷ đồng, giảm nhẹ 4,6% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu nội địa đạt 3.302 tỷ đồng, giảm 15,2%.

Tại thời điểm cuối quý III, Phân bón Bình Điền có 3.290 tỷ đồng tổng tài sản, giảm gần 50 tỷ đồng so với đầu năm. Doanh nghiệp giảm tiền và tương đương tiền từ 397 tỷ về 291 tỷ đồng và hàng tồn kho từ 1.347 tỷ về 1.161 tỷ đồng, song tăng khoản phải thu từ 696 tỷ lên 938 tỷ đồng. Khoản mục tài sản dài hạn không có thay đổi đáng kể.

Doanh nghiệp giảm nợ vay ngắn hạn 142 tỷ đồng xuống 1.191 tỷ và giảm vay dài hạn 32 tỷ đồng xuống 109 tỷ đồng.

Bài viết liên quan