Nam Long chốt quyền tạm ứng cổ tức đợt 1/2020

Doanh nghiệp hạ tỷ lệ tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 từ 5% xuống 4,53% do tăng vốn điều lệ.

Công ty Đầu tư Nam Long (HoSE: NLG) thông báo ngày 15/12 là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 4,53%, 1 cổ phiếu được nhận 453 đồng. Ngày thanh toán 29/12.

Với 259 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp dự chi 124,85 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức đợt này.

Năm 2019, Nam Long đã chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 9,57% và cổ phiếu 9,57%. Doanh nghiệp lên kế hoạch trả cổ tức tiền mặt 10% và cổ phiếu 5%.

Đồng thời, theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên diễn ra vào tháng 5, cổ đông đã thông qua phương án tạm ứng cổ tức bằng tiền 5% đợt 1/2020 tỷ lệ 5% vào tháng 12 và đợt 2/2020 sẽ trả tiếp 5% tiền mặt cùng 5% cổ phiếu vào quý II/2021.

Tuy nhiên, do sau khi hoàn thành việc phát hành trả cổ tức cổ phiếu năm 2019 và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động thì vốn điều lệ doanh nghiệp tăng từ 2.852,7 tỷ đồng lên 2.597 tỷ đồng. Số tiền chia cổ tức không đổi là 124,85 tỷ đồng nên tỷ lệ chia cổ tức điều chỉnh từ 5% xuống 4,53%.

9 tháng đầu năm, doanh nghiệp bất động sản ghi nhận 1.298 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước; lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ 208 tỷ đồng, giảm phân nửa.

Bài viết liên quan