Một số địa chỉ cơ quan thương mại, kinh tế của Bahamas

Một số địa chỉ cơ quan thương mai, kinh tế Bahamas được tổng hợp từ Cục Xúc tiến Thương mại.

Một số địa chỉ cơ quan thương mại, kinh tế của Bahamas

BỘ THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP - Ministry of Trade and Industry

Địa chỉ: Manx/ Dockendale Centre P.O.Box-4849 NASSAU

Tel: (001242) 3282700/5

Fax: (001242) 3281324

Email: ronaldthompson@bahamas.gov.bs

Website: https://www.bahamas.gov.bs

PHÒNG THƯƠNG MẠI BAHAMAS - Bahamas Chamber of Commerce

Địa chỉ: Shirley Street & Collins Avenue P.O.Box N-665 NASSAU

Tel: (001242) 3222145

Fax: (001242) 3224649

Email: sbain@kpng.com.bs

LIÊN HIỆP CÔNG NGHIỆP VÀ NÔNG NGHIỆP BAHAMAS - Bahamas Agriculture and Industral Corporation (BAIC)

Địa chỉ: East Bay Street P.O.Box N-4940 NASSAU

Tel: (001242) 3223740-3

Fax: (001242) 3222133

Email: baic@batelnet.bs

Bài viết liên quan