Một ngân hàng có lợi nhuận quý III giảm 52%

VietBank, lợi nhuận VietBank, lãi VietBank

Theo BCTC hợp nhất quý III, VietBank ghi nhận thu nhập lãi thuần 169 tỷ đồng, giảm 47% so với cùng kỳ năm trước. Theo ngân hàng, nguyên nhân chủ yếu là thực hiện cơ cấu nợ theo Thông tư 01 với khoản vay của khách hàng bị ảnh hưởng bởi Covid-19. 

Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng từ 9,4 tỷ đồng lên 17,9 tỷ đồng và hoạt động ngoại hối từ 1,7 tỷ lên 13,4 tỷ đồng. Hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư báo lãi tăng 115%, lên 177,3 tỷ đồng, trong khi lãi thuần từ hoạt động khác giảm 39%, còn 27,6 tỷ đồng. 

Trừ chi phí, lãi thuần từ hoạt động trước trích lập giảm 44% còn 111 tỷ đồng. Chi phí dự phòng tăng 67%, kéo lãi trước thuế giảm 52% xuống gần 86 tỷ đồng. 

Lũy kế 9 tháng, ngân hàng đạt lãi trước thuế 373,7 tỷ đồng, giảm 13%, tương đương 61% kế hoạch năm. 

Tổng tài sản cuối tháng 9 ở mức 82.270 tỷ đồng, tăng 20% so với đầu năm. Chứng khoán đầu tư tăng 90% lên 20.148 tỷ đồng. Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước cũng tăng từ 2.591 tỷ lên 6.050 tỷ đồng. 

Cho vay khách hàng 42.664 tỷ đồng, cao hơn 4% so với đầu năm. Nợ xấu 867,3 tỷ đồng, tăng 61%. Tỷ lệ nợ xấu nâng từ 1,4% lên 2%. 

Tiền gửi khách hàng hơn 60.695 tỷ đồng, tăng 23% so với đầu năm. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hơn 921,6 tỷ đồng, bên cạnh quỹ tổ chức tín dụng hơn 199 tỷ đồng. 

Bài viết liên quan