Mảng thịt tươi sống kéo lùi lợi nhuận Vissan

Trong quí III, mặc dù thịt tươi sống chiếm tỉ trọng doanh thu cao nhất tuy nhiên thực phẩm chế biến mới là mặt hàng có doanh thu tăng trưởng cao nhất và đóng góp chính vào lợi nhuận gộp của của CTCP Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Vissan, Mã:VSN).

CTCP Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Vissan, Mã:VSN) đã công bố kết quả kinh doanh quí III/2020 và luỹ kế 9 tháng đầu năm 2020.

Báo cáo cho thấy, doanh thu quí này đạt hơn 1.270 tỉ đồng, tăng 5,8% so với cùng kì năm trước tuy nhiên giá vốn hàng bán tăng hơn 12% khiến lợi nhuận gộp giảm 14,3% so với cùng kì xuống còn 239,3 tỉ đồng

Nhìn cơ cấu mặt hàng của Vissan có thể thấy mặc dù thịt tươi sống chiếm tỉ trọng doanh thu lớn nhất nhưng thực phẩm chế biến mới là mặt hàng có doanh thu tăng trưởng cao nhất và đóng góp chính vào lợi nhuận gộp của của Vissan, biên lãi gộp của mặt hàng này đạt gần 27,4%.

Trong khi thịt tươi sống mặc dù doanh thu thuần tăng nhẹ 2% nhưng giá vốn tăng đến 11,7% đã khiến lợi nhuận gộp mặt hàng này chỉ còn hơn 71,3 tỉ đồng, giảm 37,5% so với quí III/2019. Biên lãi gộp của thịt tươi sống chỉ khoảng 12%.

Mảng thịt tươi sống kéo lùi lợi nhuận Vissan

Nguồn: BCTC quí III/2020 của VISSAN.

Chi phí bán hàng chiếm đa số tổng chi phí của công ty, đạt 148,6 tỉ đồng, giảm gần 13% cùng kì năm trước, trong khi đó chi phí tài chính và chi phí quản lí doanh nghiệp cùng tăng cao so với quí III/2019.

Kết quả, Vissan ghi nhận lợi nhuận sau thuế gần 35,8 tỉ đồng, giảm 26,7% so với mức 48,8 tỉ đồng của quí III năm ngoái.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2020, Vissan đạt 3.948,8 tỉ đồng doanh thu thuần tăng hơn 12% so với 9 tháng đầu năm ngoái, lợi nhuận sau thuế đạt 123,6 tỉ đồng giảm gần 17% so với 3 quí đầu năm 2019.

Năm 2020 Vissan đặt mục tiêu tổng doanh thu 5.580 tỉ đồng, tăng khoảng 12% so với năm 2019. Kế hoạch lợi nhuận trước thuế ước đạt 180 tỉ đồng, giảm khoảng 20% so với lợi nhuận đạt được năm 2019.

Như vậy với kế hoạch này kết thúc 9 tháng đầu năm 2020, Visan đã hoàn thành được 70,7% mục tiêu về doanh thu và hơn 68,6% mục tiêu về lợi nhuận.

Mảng thịt tươi sống kéo lùi lợi nhuận Vissan

Kết quả kinh doanh quí III/2020 và 9 tháng đầu năm 2020 của VISSAN. (Nguồn: BCTC VISSAN)

Bài viết liên quan