Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 6 doanh nghiệp

C32, TDC, DRC, VNF, VNL, BPC vừa công bố lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền.

lịch chốt quyền, cổ tức, cổ tức bằng tiền, thị trường chứng khoán

CTCP CIC 39 (C32): Ngày 18/11 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 12% (01 cổ phiếu nhận 1.200 đồng). Thời gian thanh toán 10/12/2020.

CTCP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC): Ngày 20/11 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 17/12/2020.

CTCP Cao su Đà Nẵng (DRC): Ngày 24/11 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 14/12/2020.

CTCP Vinafreight (VNF): Ngày 17/11 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 3/12/2020.

CVTCP Logistic Vinalink (VNL): Ngày 17/11 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 7% (01 cổ phiếu nhận 700 đồng). Thời gian thanh toán 8/12/2020.Tổng công ty Đức Giang – CTCP (MGG): Ngày 10/11 – ngày đKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 35% (01 cổ phiếu nhận 3.500 đồng). Thời gian thanh toán 20/11/2020.

CTCP Vicem Bao bì Bỉm Sơn (BPC): Ngày 5/11 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 25/11/2020.

Thái Hiếu

Bài viết liên quan