Lãi ròng quý III của FPT giảm 3,3%, tiền gửi ngân hàng tiếp tục tăng

FPT báo lãi sau thuế quý III hơn 1.148,6, giảm 1% so với cùng kỳ năm trước.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III, Tập đoàn FPT (HoSE: FPT) đạt 7.553 tỷ đồng doanh thu thuần, tương ứng tăng 6,3% so với cùng kỳ năm trước. Kỳ này, giá vốn chỉ giảm 5,4% nên lợi nhuận gộp tăng 7,8% lên mức gần 3.000 tỷ đồng.

Hoạt động tài chính hiệu quả hơn với doanh thu tăng 32% lên 218 tỷ đồng nhưng chi phí giảm 16,5% xuống 109 tỷ đồng. Tuy nhiên, khoản lãi từ công ty liên doanh liên kết chỉ ở mức gần 68 tỷ đồng, giảm đến 43% so với cùng kỳ. Cùng với đó, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng lần lượt 12,2% và 14,3%.

Kết quả, FPT báo lãi sau thuế quý III hơn 1.148,6, giảm 1% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ giảm 3,3% xuống còn 929 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ theo quý của FPT. Đơn vị: Tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần ở mứ 21.164 tỷ đồng, tăng 8%. Trong đó, mảng công nghệ vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất với 11.711 tỷ đồng (tăng 5,8%). Tiếp theo là mảng viễn thông với 8.311 tỷ đồng (tăng 9,9%), còn lại là mảng giáo dục, đầu tư và khác chiếm 6% với 1.142 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt 3.814 tỷ đồng, tăng 8,7% so với cùng kỳ và hoàn thành 69% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 2.554,7 tỷ đồng, tăng 7,4%. EPS là 3.264 đồng.

Tại thời điểm 30/9, tổng tài sản ở mức 37.758 tỷ đồng, tăng 13% so với số đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn tăng 18,4% lên 22.473 tỷ đồng và tài sản dài hạn tăng 6% lên 15.284 tỷ đồng. Khoản mục tiền gửi ngân hàng bao gồm tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng và tiền gửi có kỳ hạn tăng từ 7.543 tỷ đồng lên 11.926 tỷ đồng, con số này ở quý II là 10.883 tỷ đồng.

Khoản tiền và tương đương tiền tăng từ 3.453 tỷ đồng lên 4.307 tỷ đồng, trong đó chủ yếu tăng khoản tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng từ 841,7 tỷ đồng lên thành 1.948 tỷ đồng. Khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (chủ yếu là tiền gửi có kỳ hạn) tăng gần 50% so với đầu năm lên 9.991 tỷ đồng. Con số này ở quý II là 8.823 tỷ đồng.

Các khoản phải thu ngắn hạn giảm 9,3% xuống còn 5.930,8 tỷ đồng và chủ yếu do giảm phần phải thu ngắn hạn của khách hàng.

Chi phí xây dựng dở dang dài hạn tại thời điểm 30/9 ở mức 2.619 tỷ đồng, tăng gần 59% so với đầu năm. Tăng mạnh nhất là các công trình khác từ 327 tỷ đồng lên 1.028 tỷ đồng. Theo như báo cáo tài chính bán niên 2020, ngoài FPT Tower và Ftown 3, phần chi phí dở dang dài hạn có còn dự án trung tâm dữ liệu FPT Telecom Tân Thuận, FPT Cần Thơ, Đại học FPT Đà Nẵng, trung tâm dữ liệu Tân Thuận 1 B...). Chi phí xây dựng dở dang dài hạn của dự án FPT Tower sau 9 tháng tăng 22% lên mức 1.191 tỷ đồng.

Nợ ngắn hạn tăng từ 16.102 tỷ đồng lên 18.551 tỷ đồng, trong đó vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng 36,4% lên 10.256 tỷ đồng. Nợ dài hạn gấp đôi và ở mức 1.024 tỷ đồng.

Bài viết liên quan