Giá vốn giảm, Thép Nam Kim (NKG) báo lãi quý 3 gấp 13 lần cùng kỳ

LNST 9 tháng đầu năm 2020 của Thép Nam Kim đạt 141 tỷ đồng, gấp 3,5 lần cùng kỳ.

Thép Nam Kim, nkg, báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh, thị trường chứng khoán

CTCP Thép Nam Kim (mã chứng khoán NKG) công bố BCTC hợp nhất quý 3/2020 với doanh thu và lợi nhuận đều tăng trưởng so với cùng kỳ.

Cụ thể, tính riêng quý 3 doanh thu thuần đạt gần 3.376 tỷ đồng, tăng 10% so với quý 3/2019, trong khi đó tỷ lệ tăng giá vốn thấp hơn, chỉ 5,6% nên lợi nhuận gộp đạt được hơn 242 tỷ đồng, gấp 2,4 lần cùng kỳ. Biên lơi nhuận gộp đạt 7,2%.

Trong quý 3 doanh thu tài chính hơn 21,1 tỷ đồng (tăng 8,4 tỷ đồng so với cùng kỳ), còn chi phí tài chính ngược lại tăng 7,5 tỷ đồng so với cùng kỳ, lên mức 72,5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, chi phí bán hàng hơn 74,7 tỷ đồng (tăng 28,2 tỷ đồng so với cùng kỳ) và chi phí quản lý doanh nghiệp 24,6 tỷ đồng (tăng 6,5 tỷ đồng so với cùng kỳ).

Những nguyên nhân trên dẫn tới, lợi nhuận sau thuế quý 3 còn 82,6 tỷ đồng – đạt mức tăng gấp hơn 13 lần lợi nhuận đạt được quý 3 năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020 doanh thu Nam Kim đạt 8.141 tỷ đồng, giảm 9,3% so với cùng kỳ. Doanh thu tài chính giảm 14 tỷ đồng (còn gần 64 tỷ đồng) còn chi phí tài chính tăng 24 tỷ đồng (lên trên 227 tỷ đồng). Đồng thời chi phí bán hàng tăng 40 tỷ đồng (lên 183 tỷ đồng) và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng gần 14 tỷ đồng (lên trên 66 tỷ đồng).

Những chỉ tiêu trên tác động, dẫn tới lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm 2020 còn 141,4 tỷ đồng, gấp 3,5 lần lợi nhuận đạt được 9 tháng đầu năm 2019 và hoàn thành xấp xỉ 48% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

Trong cơ cấu doanh thu của Thép Nam Kim, doanh thu từ mảng xuất khẩu đạt 3.430 tỷ đồng, chiếm 42% tổng doanh thu, và xấp xỉ bằng cùng kỳ.

Tính đến 30/9/2020 tổng tài sản Thép Nam Kim đạt 8.226 tỷ đồng, tăng 162 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Tổng nợ phải trả tăng 100 tỷ đồng so với đầu kỳ, lên 5.147 tỷ đồng, trong đó vay nợ thuê tài chính ngắn hạn 3.463 tỷ đồng (tăng 1.075 tỷ đồng) và vay nợ thuê tài chính dàu hạn 587 tỷ đồng (giảm 116 tỷ đồng so với đầu năm). Lượng hàng tồn kho đạt 2.458 tỷ đồng, giảm 131 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, chủ yếu là tồn kho thành phẩm và nguyên vật liệu.

Nam Hà

Bài viết liên quan