Đề xuất gia hạn giảm phí, lệ phí cho đối tượng bị ảnh hưởng do dịch Covid-19

giảm phí, lệ phí, các khoản phí

Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục giảm phí, lệ phí cho các đối tượng bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 đến hết ngày 30/6/2021.

Để tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp và người dân chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, Bộ Tài chính đề xuất đối với các khoản phí, lệ phí đã điều chỉnh giảm năm 2020 (tại 21 Thông tư của Bộ Tài chính) được tiếp tục áp dụng đến hết ngày 30/6/2021. Bộ sẽ ban hành thông tư để có hiệu lực thi hành từ 1/1/2021 đảm bảo tính liên tục.

Các bộ, cơ quan ngang bộ khẩn trương đánh giá tình hình thực hiện, rà soát và đề xuất điều chỉnh giảm mức thu các khoản phí, lệ phí (gồm cả các khoản phí, lệ phí đã giảm trong năm 2020) thuộc ngành, lĩnh vực quản lý, gửi Bộ Tài chính. Cơ quan này ban hành Thông tư điều chỉnh giảm mức thu phí, lệ phí theo trình tự, thủ tục rút gọn và có hiệu lực từ ngày ký, để kịp thời tiếp tục hỗ trợ đối tượng chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Năm 2020, thực hiện chủ trương hỗ trợ, giảm khó khăn cho doanh nghiệp, người dân và thực hiện quy định pháp luật phí, lệ phí, Bộ Tài chính đã chủ động, tích cực, khẩn trương, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ rà soát để ban hành theo thẩm quyền (hoặc trình Chính phủ ban hành) văn bản quy định miễn, giảm phí, lệ phí. Quy định miễn lệ phí môn bài đối với nhiều đối tượng như hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, miễn lệ phí năm đầu đối với doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân thành lập mới.

Nghị định số 70/2020 quy định giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước từ ngày 29/6 đến hết ngày 31/12. 

Đồng thời, Bộ Tài chính ban hành 21 Thông tư điều chỉnh mức thu phí, lệ phí với mức giảm cao như: giảm 50% mức thu phí cấp giấy phép hoạt động của tổ chức tín dụng,  giảm 50% mức phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng... Các thông tư này sẽ hết hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021. Tổng số phí, lệ phí ước hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp khoảng 1.000 tỷ đồng.

Bài viết liên quan