Chủ tịch tỉnh Quảng Nam yêu cầu kiểm tra các dự án ‘’đổi đất lấy hạ tầng’’

CafeLnad - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh giao Sở Tài chính chủ trì cùng với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các ngành, địa phương liên quan tổ chức kiểm tra tình hình triển khai thực hiện các dự án BT trên địa bàn tỉnh và đề xuất phương án xử lý; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/11/2020 để xem xét chỉ đạo.

Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam vừa phát Thông báo số 430/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại cuộc họp nghe báo cáo về tình hình quản lý nguồn thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất các dự án đầu tư xây dựng nhà ở và các dự án khác trên địa bàn tỉnh.

Năm 2019, dư luận xôn xao về việc Quảng Nam đổi hơi 100ha đất để lấy 1,9km đường

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho rằng, thời gian qua, công tác phối hợp giữa các ngành, chủ đầu tư trong việc thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, quyết toán chi phí đầu tư, quyết toán chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng; quyết toán hoàn thành các dự án đầu tư xây dựng nhà ở và các dự án khác trên địa bàn tỉnh đã được UBND tỉnh chỉ đạo rất nhiều văn bản nhưng tiến độ triển khai của các ngành, địa phương, chủ đầu tư còn rất chậm và nhiều bất cập.

Từ thực tiễn nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam giao Sở Xây dựng chịu trách nhiệm chủ trì cùng với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu UBND tỉnh quyết định thành lập và ban hành Quy chế hoạt động, kế hoạch triển khai của Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo quyết toán các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, kinh doanh bất động sản, dự án BT (các dự án mà chủ đầu tư không phê duyệt quyết toán, hoặc không trình phê duyệt quyết toán theo quy định.

Đồng thời, giao Sở Tài chính chủ trì cùng với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các ngành, địa phương liên quan tổ chức kiểm tra tình hình triển khai thực hiện các dự án BT trên địa bàn tỉnh và đề xuất phương án xử lý; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/11/2020 để xem xét chỉ đạo.

Bài viết liên quan