Chủ tịch tỉnh Kon Tum chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho người dân trong việc đăng ký biến động về đất đai

Ngày 25/11/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Lê Ngọc Tuấn ký Công văn Số 4396/UBND-TTHCC về việc xử lý vướng mắc trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký biến động về đất đai.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum giao Cục Thuế tỉnh chỉ đạo các cơ quan thuế trên địa bàn tỉnh khi thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến trường hợp người nộp thuế thuộc đối tượng được miễn nghĩa vụ tài chính theo quan hệ nhân thân thì chỉ yêu cầu người dân cung cấp Bản khai quan hệ nhân thân khi không có các giấy tờ hộ tịch chứng minh mối quan hệ nhân thân.

Đồng thời, chấp nhận Bản khai quan hệ nhân thân được Ủy ban nhân dân cấp xã chứng thực chữ ký. Kịp thời báo cáo, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi những quy định có liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính gây khó khăn, bất cập cho người dân.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tư pháp hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện và các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh thực hiện việc chứng thực chữ ký theo đúng quy định của pháp luật về chứng thực.

Đồng thời, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thường xuyên tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về những quy định chưa phù hợp, gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính để kiến nghị cấp có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung tránh gây khó khăn, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

Bài viết liên quan