Bộ Tài nguyên và Môi trường bác đề xuất của Quảng Nam về việc xử lý hồ sơ địa chính bị thất lạc

Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng, việc công nhận lại diện tích đất ở đối với trường hợp hồ sơ giấy tờ theo quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai năm 2013 bị thất lạc được sử dụng Sổ địa chính lập sau ngày 15/10/1993 làm giấy tờ thay cho Sổ địa chính, Sổ đăng ký ruộng đất trước ngày 15/10/1993 bị mất là không có cơ sở để thực hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh vừa ký Báo cáo số 185/BC-UBND Trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa IX.

Theo đó, đối với vụ việc thất lạc hồ sơ địa chính làm ảnh hưởng đến quyền lợi của Nhân dân tại thị xã Điện Bàn, UBND tỉnh Quảng Nam đã có Công văn số 4845/UBND-KTN ngày 29/8/2018 xin ý kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường “thống nhất cho phép được thành lập Hội đồng xác nhận nguồn gốc đất (cấp huyện) để xem xét đối với các trường hợp hồ sơ giấy tờ theo quy định tại Điều 100 Luật Đất đai 2013 bị thất lạc được sử dụng Sổ địa chính được lập sau ngày 15/10/1993 làm giấy tờ thay cho Sổ địa chính, Sổ Đăng ký ruộng đất trước ngày 15/10/1993 bị mất”.

Sau đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có hướng dẫn tại Công văn hướng dẫn số 7017/BTNMTTCQLĐĐ ngày 25/12/2018, số 3826/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 08/8/2019 và số 1555/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 25/3/2020.

Theo đó, việc công nhận lại diện tích đất ở đối với “trường hợp hồ sơ giấy tờ theo quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai năm 2013 bị thất lạc được sử dụng Sổ địa chính lập sau ngày 15/10/1993 làm giấy tờ thay cho Sổ địa chính, Sổ đăng ký ruộng đất trước ngày 15/10/1993 bị mất là không có cơ sở để thực hiện”.

Để triển khai thực hiện hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường đối với trường hợp Sổ đăng ký ruộng đất đã lập theo Chỉ thị số 299/TTg nhưng chưa được phê duyệt trên địa bàn tỉnh tại Công văn số 1555/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 25/3/2020, UBND tỉnh đã có Công văn số 2583/UBND-KTN ngày 12/5/2020 yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố rà soát, báo cáo thực trạng hồ sơ địa chính lưu trữ tại địa phương, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì ban hành văn bản hướng dẫn địa phương, theo dõi, báo cáo tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Nam cũng đã có Công văn số 990/STNMT-ĐK ngày 21/5/2020 và Công văn số 1887/STNMT-ĐK ngày 14/9/2020 (lần 2) về việc kiểm tra, rà soát thực trạng hồ sơ địa chính trên địa bàn tỉnh gửi 18 huyện, thị xã, thành phố.

Tuy nhiên, đến nay chỉ nhận được kết quả rà soát của UBND huyện Nông Sơn, UBND thị xã Điện Bàn, UBND thành phố Hội An, UBND huyện Phước Sơn, UBND huyện Đông Giang và UBND huyện Thăng Bình (6/18 địa phương).

UBND tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu các địa phương khẩn trương kiểm tra, rà soát thực trạng hồ sơ địa chính theo chỉ đạo của UBND tỉnh và tổng hợp báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các địa phương khẩn trương thực hiện.

Trước đó, tháng 3/2019, trong chuyến thăm và làm việc của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại tỉnh Quảng Nam, lãnh đạo tỉnh này đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép Quảng Nam được thành lập Hội đồng xác nhận nguồn gốc đất (cấp huyện) để xem xét đối với các trường hợp hồ sơ giấy tờ theo quy định tại Điều 100 Luật Đất đai năm 2013 bị thất lạc được sử dụng Sổ địa chính được lập sau ngày 15/10/1993 làm giấy tờ thay cho Sổ địa chính, Sổ đăng ký ruộng đất trước ngày 15/10/1993 bị mất.

Kết luận tại buổi làm việc, về vấn đề này Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc cho tỉnh Quảng Nam.

Bài viết liên quan