BCC báo lãi quý 3 tăng 19%, phải thu khách hàng tăng mạnh

Theo BCTC hợp nhất quý 3/2020 của CTCP Xi măng Bỉm Sơn (HNX: BCC), lãi ròng quý 3 tăng 19%, trong khi lãi ròng 9 tháng giảm 15% so cùng kỳ.

Trong quý 3/2020, doanh thu thuần của BCC tăng 14% so cùng kỳ, đạt hơn 1,052 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán tăng 18%, lên hơn 936 tỷ đồng, kéo biên lãi gộp quý này giảm về 11% (cùng kỳ ở mức 13.5%). Diễn biến trên dẫn đến lợi nhuận gộp giảm 6% so cùng kỳ, về mức 116.6 tỷ đồng.

Chi phí trong kỳ có xu hướng giảm với chi phí tài chính và chi phí bán hàng giảm lần lượt 32% và 6%, giúp lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng 7%, đạt gần 30 tỷ đồng so cùng kỳ.

Theo đó, lãi ròng quý 3 của Công ty gần 22 tỷ đồng, tăng 19% so cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh quý 3/2020 của BCC. Đvt: tỷ đồng

Nguồn: BCTC quý 3/2020 của BCC

Trong 9 tháng đầu năm, doanh thu của BCC tăng 12% so cùng kỳ, đạt gần 3,188 tỷ đồng. Khác với quý 3, chi phí bán hàng lũy kế 9 tháng tăng 15% đã làm lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh thấp hơn 15% so cùng kỳ.

Hệ quả, lợi nhuận trước và sau thuế 9 tháng giảm 15% và 16% so cùng kỳ, về còn hơn 105 tỷ đồng và gần 81 tỷ đồng. So với kế hoạch năm 2020, BCC đã thực hiện được 68% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế và hơn 65% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế.

Tổng tài sản cuối tháng 9/2020 của BCC giảm nhẹ 1%, còn 4,512 tỷ đồng.

Đáng chú ý, phải thu ngắn hạn khách hàng của Công ty gấp hơn 4 lần đầu năm, lên mức gần 360 tỷ đồng.

Vay và nợ thuê tài chính dài hạn thời điểm này tăng 55% so với đầu năm. Tuy nhiên, nợ phải trả giảm 3% so với đầu năm, còn hơn 2,460 tỷ đồng vì vay nợ ngắn hạn trong kỳ giảm 3.4% về còn hơn 2,417 tỷ đồng.

Giá cổ phiếu BCC trên thị trường đang trong đà giảm từ khi tạo đỉnh hồi 28/09. Hết phiên sáng 30/10, cổ phiếu có giá 6,500 đồng/cp.

Tình hình giá cổ phiếu BCC trong 6 tháng qua

Nguồn: VietstockFinance

Bài viết liên quan