ABIC: Chí phí hoạt động ‘ghìm’ lợi nhuận quý 3 

Tỷ lệ chi trả bồi thường bảo hiểm trên doanh thu thuần tăng từ 26% lên mức 28%, cùng với chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 25% là những nguyên nhân khiến CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam (ABIC, UPCoM: ABI) ghi nhận lợi nhuận quý 3/2020 giảm 4% so với cùng kỳ.

Tính riêng trong quý 3/2020, lãi gộp từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm của ABI đạt gần 181 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước, do doanh thu phí bảo hiểm gốc tăng 54 tỷ đồng (+13%), trong khi tỷ lệ chi trả bồi thường bảo hiểm trên doanh thu thuần ở mức 28%, tăng so với mức 26% của cùng kỳ 2019.

Mảng tài chính mang về lợi nhuận gần 36 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu từ lãi tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng.

Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 25%, ở mức gần 128 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí nhân viên tăng 23%, đạt gần 78 tỷ đồng.

Từ đó, ABI lãi trước thuế quý 3/2020 gần 89 tỷ đồng, và lãi sau thuế 71 tỷ đồng, cùng giảm 4% so với cùng kỳ năm trước.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, ABI ghi nhận doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng 16% so với cùng kỳ, lên gần 1,260 tỷ đồng. Lợi nhuận tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lãi trước thuế hơn 296 tỷ đồng và lãi ròng hơn 237 tỷ đồng.

Năm 2020, ABI đặt mục tiêu doanh thu đạt 2,004 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 309.2 tỷ đồng, lần lượt tăng 8% và 2% so với thực hiện năm 2019.

So với kế hoạch, ABI mới thực hiện được 63% chỉ tiêu doanh thu nhưng đã thực hiện được 96% mục tiêu lợi nhuận trước thuế.

Tính đến cuối quý 3, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của ABI dương gần 262 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ. Trong đó, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh quý 3 gần 60 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu là do tiền chi cho hoạt động bảo hiểm tăng.

Tại thời điểm 30/09/2020, tổng tài sản ABI đạt 2,875 tỷ đồng, tăng 12% so với đầu năm. Trong đó, phần lớn nằm ở đầu tư tài chính ngắn hạn là tiền gửi có kỳ hạn gần 2,179 tỷ đồng, tăng 12% so với đầu năm.

Nợ phải trả cũng tăng 12%, lên mức hơn 1,886 tỷ đồng, chủ yếu là dự phòng nghiệp vụ gần 1,521 tỷ đồng, tăng 8%.

Diễn biến giá cổ phiếu ABI từ đầu năm 2020 đến phiên 27/10/2020

Nguồn: VietstockFinance

Thị giá cổ phiếu ABI trong phiên 27/10/2020 đang ở mức 34,800 đồng/cp, tăng gần 24% so với đầu năm. Khối lượng giao dịch bình quân đạt 23,307 cp/ngày.

Bài viết liên quan